CONTACT

Vitaal Mensenwerk

Mondriaanlaan 7, 3431 GA Nieuwegein (bezoekadres)

Tel.: (033) 25 44 700

Routebeschrijving

google-maps-icoon
OPENINGSTIJDEN

Telefonisch spreekuur: 8.30 – 9.30 uur en 15.30 tot 16.30 uur

Openingstijden op afspraak.

GETAL IN BEELD
Klanttevredenheid (8.4)

Om je evenwicht te bewaren, is in beweging zijn essentieel (vrij naar Di Mario).

Vitaal Mensenwerk biedt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen vanaf 18 jaar. Dat doen wij vanuit een basishouding van respect en met beide benen op de grond. Wij werken vanuit de gedachte dat iedereen prettig wil leven en dat iedereen kwaliteiten en de kracht heeft om zich te ontwikkelen. Huber (2014)* beschrijft gezondheid als ‘het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven’. Daar sluiten we ons bij aan. Het gaat niet om het creëren van een ideale toestand, dat mag overigens wel een soort richtsnoer zijn. Het gaat om vitaal voelen, lekker functioneren en deelnemen in de maatschappij. Alles staat met elkaar in verband: de mens zelf, de privésituatie en de (werk)omgeving. Het is een dynamisch evenwicht en het verandert continu. Veranderen hoort bij het leven, verandering in jezelf, je privéleven of in je baan. Het is onze expertise mensen grip te geven op deze veranderingen.

Zowel wij als uw verwijzer vinden het belangrijk dat u snel wordt geholpen. Vandaar dat wij ernaar streven dat u binnen 5 werkdagen uw afspraak voor de intake heeft bij een behandelaar. Degene die de intake doet, is in principe ook uw behandelaar. Dat is namelijk een tweede streefnorm die wij hanteren. Zo min mogelijk verschillende personen waar u mee te maken krijgt.
Wachttijden zijn echter niet alleen van ons afhankelijk. Wanneer u specifieke wensen/eisen heeft omtrent dag(deel) en tijd kan de wachttijd afwijken van bovenstaande.

 * Huber, M.A.S. (2014). Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Maastricht: Universiteit van Maastricht. Proefschrift.

 

Aanmelden kan eenvoudig door te bellen naar 033 25 44 700 of via het aanmeldingsformulier op de website van Vitaal Mensenwerk, zie aanmelden.

Psychologenpraktijk Mondriaanlaan heeft besloten met hun praktijk te stoppen.  Om die reden zijn zij niet meer in staat om nieuwe cliënten aan te nemen. Vanaf 1 januari 2017 is psychologenpraktijk Vitaal Mensenwerk werkzaam op de Mondriaanlaan. Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden via  http://www.vitaalmensenwerk.nl/aanmelden.

Cliënten die al voor 1 januari  2017 bij Jan, Laura en Cathrien in behandeling zijn, blijven gewoon bij hun in behandeling. U kunt hun bereiken via het onderstaande telefonisch spreekuur. Verder zijn zij bereikbaar via 06 nummers (die vindt u onder het kopje “Annuleren afspraak”).

Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur op 030 607 67 87
Op woensdag zijn zij niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar en kan een ingesproken telefonische boodschap pas op donderdag beantwoord worden.

PRAKTIJK INFORMATIE

De geestelijke gezondheidszorg wordt ingedeeld in 3 categorieën:

  • Basis GGZ – dit zijn de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ).
  • Generalistische Basis GGZ – (dat zijn onder andere wij).
  • Specialistische GGZ – GGZ instellingen.

Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende prestaties. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt er onderscheid gemaakt tussen een korte, middellange of intensieve behandeling.

Als uw huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis zal hij u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ.

Vanzelfsprekend kunt u zich ook aanmelden voor onverzekerde zorg (o.a. relatieproblemen, gezinsproblemen en werkproblemen). U dient dan de behandeling zelf te betalen. Een individueel consult van 45 minuten kost € 79,- en een dubbelconsult ( 90 minuten, bijvoorbeeld bij partnerrelatietherapie) € 155,-.

Generalistische Basis GGZ

Wij zijn een praktijk voor Generalistische Basis GGZ en eerstelijnspsychologische hulp. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Onze hulp is praktisch en klachtgericht. Onder verzekerde zorg vallen o.a. depressies, angststoornissen en lichamelijke klachten waar geen medische verklaring voor gevonden wordt.

Zelf betalen

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet kunt u ervoor kiezen uw behandeling zelf te betalen. U kunt dan bij ons terecht indien u problemen of klachten ervaart in het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan emotionele problemen (angst, somberheid), problemen in uw relatie/gezin of op het werk (overspannenheid, burn out).

Een afspraak en dan

Voordat u zich aanmeldt is, bij verzekerde zorg, een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Na de telefonische aanmelding volgt er een intakegesprek. Dit gesprek zal in principe binnen twee weken plaatsvinden. Dit is bedoeld om met elkaar kennis te maken, te kijken of het klikt, in te schatten of wij kunnen bieden wat u vraagt en of u voor vergoeding in aanmerking komt. Indien dit het geval is zal met u worden besproken welke behandeling (kort, middel of intensief) u vergoed krijgt. Indien u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan moeten wij u terugverwijzen naar de huisarts. Dit geldt natuurlijk niet voor onverzekerde zorg waarvoor u de behandeling zelf moet betalen.
Indien mogelijk kan het zijn dat de huisarts of andere verwijzer al van te voren informatie geeft. Dan komt er ook aanvullende informatie mee.
Voorafgaand aan het eerste gespreken vragen wij u een klachtenlijst en screener in te vullen via internet. Het eerste en vaak het tweede gesprek worden besteed aan de intake. Indien er een behandeling wordt gestart dan wordt in overleg met u bepaald waar die uit zal bestaan. Naast gesprekken kunnen we in de meeste gevallen ook een digitale module (behandeling via internet) aanbieden. Wij maken daarvoor gebruik van Minddistrict. Voorafgaand aan de behandelfase wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Tijdens de behandelfase wordt het behandelplan en het verloop van de behandeling regelmatig met u geëvalueerd (vaak met het opnieuw invullen van de klachtenlijst). In het laatste gesprek wordt de behandeling met geëvalueerd. Helemaal na afloop wordt u gevraagd via internet een klanttevredenheids vragenlijst in te vullen.

Als psychologenpraktijk werken wij nauw samen met huisartsenpraktijk Jutphaas, huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, fysiotherapeuten van het Paramedisch Centrum, apotheek Nieuwegein en de diëtistes van Diëtheek. Wij maken deel uit van het EMC Nieuwegein.

U kunt altijd met vragen bij ons terecht. Indien u het niet met uw behandelaar eens bent, dan heeft u de mogelijkheid van een second opinion, zowel binnen als buiten de praktijk.

U kunt bij ons terecht indien u problemen ervaart in het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan emotionele problemen (angst, somberheid), problemen in uw relatie of op het werk (overspannenheid, burn out), lichamelijke klachten waar geen medische verklaring voor gevonden wordt of angst voor ernstige ziekten en dwangmatige handelingen / gedachten. Tevens kunt u bij ons terecht voor een uitgebreid psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek middels testen en vragenlijsten. In ons aanbod zit ook een internetbehandeling (e-health). Houdt u er wel rekening mee dat niet alles meer vanuit de zorgverzekeringswet vergoed wordt.

Onze praktijk is niet de juiste plek voor acute crisis situaties of ernstige psychiatrische problematiek. Ook vinden wij onze praktijk minder geschikt voor jonge kinderen. Hiervoor kunt u beter terecht bij bijvoorbeeld onze collega Lea Rubens van Indigo Midden Nederland.

De behandeling is over het algemeen kortdurend en klachtgericht. Wij werken hoofdzakelijk vanuit het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie. Dit is een samenvoeging van cognitieve therapie en gedragstherapie. Beide methodes blijken in de praktijk goed met elkaar gecombineerd te kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dit vaak de meest effectieve vorm van therapie te zijn.

Samen met onze samenwerkingspartners (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apotheek) hebben we verschillende zorgprogramma’s ontwikkeld voor de geïntegreerde behandeling van angst, depressie, overspanning, problematisch alcoholgebruik en chronische pijn (de laatste wordt momenteel omgezet naar een programma voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten).

Cognitieve therapie

Cognities is een ander woord voor gedachten. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat psychische klachten (nare gevoelens, problematisch gedrag) verband houden met de gedachten die u heeft in bepaalde situaties. In de therapie leert u uw gedachten te registreren en te onderzoeken of deze u wel helpen of onbedoeld de problemen verergeren. Vervolgens gaat u uitzoeken of een andere manier van denken mogelijk beter bij u past. Door anders te gaan denken kunt u ook uw gevoelens en gedrag veranderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerkopdrachten.

Gedragstherapie

In de gedragstherapie wordt verondersteld dat wat u doet (uw gedrag) van invloed is op uw klachten. Als u bijvoorbeeld uit angst bepaalde situaties uit de weg gaat wordt de angst over het algemeen eerder meer dan minder. In de therapie leert u eerst uw klachten in kaart te brengen, bijvoorbeeld door na te gaan in welke situaties het precies voorkomt en hoe vaak. Vervolgens leert  u op een andere manier met de klachten om te gaan. In dit kader kan u gevraagd worden thuis te gaan oefenen of om literatuur te lezen.

Privacy

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie staan, worden geregistreerd volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. Om op een zorgvuldige en correcte manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan heeft de praktijk een privacyreglement opgesteld. U vindt dit reglement hier.
Indien u daar schriftelijk toestemming voor geeft krijgt de verwijzer na de intakefase en na afloop van de behandeling een schriftelijk verslag. Als u dat wilt, dan kan u natuurlijk van te voren dit verslag inzien en laten veranderen of aanpassen.

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?

Als u klachten heeft over uw psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Indien u het niet met uw behandelaar eens bent, dan kunt u te allen tijde een beroep doen op de mogelijkheid van een second opinion, zowel binnen de praktijk bij één van de andere psychologen als buiten de praktijk bij een onafhankelijke collega.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psycholoog op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Wij zijn allemaal aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP. Vanaf 1 januari 2017 is de klachtenregeling vervangen door een nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de wet Wkkgz. Meer informatie hierover vindt u op de volgende website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Het NIP kent een eigen beroepscode waar iedere, bij het NIP aangesloten, psycholoog zich aan dient te houden. Op grond van deze beroepscode kunt u een klacht indienen bij het college van toezicht. Wij zijn allemaal lid van het NIP. Alle psychologen vallen ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adressen: 

LVVP
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
030-2364338
www.lvvp.info

NIP
Nieuwekade 1-5
3511 RV Utrecht
T (030) 820 15 00
F (030) 820 15 99
www.psynip.nl 

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
telefoon 070-3405417
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl 

Regionale Tuchtcolleges

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088 3712500

Wij steunen de Stichting Steun Kinderen in Polen (in het bijzonder het kinderhuis in Jordanow) en het Hospice in Nieuwegein.

U kunt ook een bericht versturen met het contactformulier.
Het contactformulier is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het maken en verzetten van afspraken. In dat geval dient u telefonisch contact op te nemen met uw behandelend psycholoog. Dat geldt ook als er sprake is van een spoedgeval. In het laatste geval kunt u ook contact opnemen met uw huisarts, aangezien alleen die u kan doorverwijzen naar de crisisdienst. Dit formulier is uitdrukkelijk ook niet bedoeld om informatie te verschaffen over cliënten die bij ons in behandeling zijn.

Vanaf 1 januari 2017 is het voor iedereen in de geestelijke gezondheidszorg verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin vindt u hoe onze zorgverlening is georganiseerd. In de vrijgevestigde praktijk moet iedere hulpverlener een eigen kwaliteitsstatuut hebben. Die van ons vindt u hieronder als u op de link klikt:

Jan Princen

Laura de Jong

Cathrien Bartels

In de kwaliteitsstatuten wordt bij de geschillenregeling verwezen naar de site van het NIP. Dat moet echter de volgende site zijn: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

WACHTTIJDEN

Wij gaan stoppen als praktijk. U kunt zich daarom niet meer aanmelden bij onze praktijk.

Wanneer u de wachttijd (voor een behandeling bij een andere praktijk) te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met die zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

AFSPRAAK

Het maken van een nieuwe afspraak dient u telefonisch te doen.

BELLEN

Voor het maken van een afspraak of u aan te melden zijn wij telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 - 14.00.

Mocht u een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan dient u minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Bij afspraken die niet op tijd zijn afgezegd brengen wij u € 40,- in rekening.

Voor het afzeggen van afspraken kunt u onderstaande telefoonnummers gebruiken. Ook indien u iets wilt vragen of meedelen kunt u onderstaande nummers bellen. Uw behandelaar belt u, indien mogelijk, binnen 2 werkdagen terug.

Jan Princen: 06-50297393. Tel. spreekuur op maandag en donderdag tussen 12.30 – 13.00.

Laura de Jong: 06-28584158. Tel. spreekuur op vrijdag tussen 12.15 – 13.00.

Cathrien Bartels: 06-36052091. Tel. spreekuur op donderdag tussen 15.00 en 16.00.

Als u belt naar de praktijk krijgt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 – 14.00 uur rechtstreeks een van de psychologen aan de lijn.

TEAM
null

Sjaak Weel

Sjaak Weel

Als ik mijzelf typeer dan zeg ik altijd dat ik een tweede kanser ben. Op mijn 16de ben ik gaan werken als baggeraar en later als heier in de bouw. Op mijn 22ste heb ik het roer omgegooid, en ben ik psychologie gaan studeren, richting Psychonomie en Arbeid & Organisatie. Tijdens en na mijn studie heb ik verschillende functies gehad in het bedrijfsleven. In 1998 besloot ik wederom dat het anders moest en ben ik voor mezelf begonnen als ZZP’er met werkzaamheden binnen het domein Arbeid & Organisatie. In 2001 wilde ik het bedrijf laten groeien en zijn er medewerkers bijgekomen. In 2005 is het roer weer omgegooid, en heb ik mezelf bijgeschoold in klinische psychologie en cognitieve gedragstherapie. Dit resulteerde in 2010 in de logoverklaring, het paspoort voor de GZ-opleiding. Begin 2013 heb ik deze tweejarige opleiding afgerond. En ja, daarnaast heb ik ook een gezin met kinderen waar ik veel van hou en ben ik veel thuis. Ik ben analytisch, vrolijk, energiek, hou van verandering, geloof dat alles mogelijk is en in contact vind ik humor ook belangrijk.

SPECIALISATIES
null

Acceptance en Commitment therapie (ACT)

Acceptance en Commitment therapie (ACT)

Acceptance en Commitment Therapy (ACT) gaat uit van de gedachte dat het streven naar alleen maar geluk en voorspoed vaak meer kost dan oplevert....

null

ADHD bij volwassenen

ADHD bij volwassenen

AD(H)D bij volwassenen bestaat in twee vormen. ADHD waarbij de hyperactiviteit vooral voorop staat (bij volwassenen gaat het dan vaak om innerlijke onrust naast onrust in woord en gebaar).

null

Autismespectrum stoornissen bij volwassenen

Autismespectrum stoornissen bij volwassenen

Autisme is een zeer gecompliceerd beeld dat in verschillende vormen voorkomt. Daarom wordt er ook gesproken van autismespectrumstoornissen (ASS).

null

Chronische pijn/ Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Chronische pijn/ Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Veel mensen hebben last van chronische pijn en/of lichamelijk onvoldoende lichamelijke klachten. In beide gevallen is een medische behandeling momenteel niet mogelijk.

null

EMDR

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht.

null

Interpersoonlijke Therapie (IPT)

Interpersoonlijke Therapie (IPT)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een behandeling die ingezet kan worden wanneer er sprake is van een depressie. IPT gaat er vanuit dat een depressie ontstaat of in stand blijft door veranderingen in sociale relaties.

null

Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness is het bewust aandacht geven, op een niet-oordelende manier, aan dit moment. Dus het ‘nu’ volledig bewust ervaren en alle aandacht schenken.

null

Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie is een therapievorm die wordt ingezet als er sprake is van hardnekkige patronen waar iemand keer op keer in terecht komt.

null

Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een therapievorm waarbij de problemen of klachten die u ervaart worden bekeken in een bredere samenhang met ‘het systeem’. Met het systeem wordt iedereen bedoeld die een belangrijk onderdeel uitmaakt van..

Acceptance en Commitment therapie (ACT)

Acceptance en Commitment Therapy (ACT) gaat uit van de gedachte dat het streven naar alleen maar geluk en voorspoed vaak meer kost dan oplevert. Helaas heeft iedereen tegenslagen in het leven en zaken die minder lopen dan je graag zou willen. Als je daar iets aan kan veranderen: doen! Je hebt het echter niet altijd in de hand en hoe bozer iemand zich dan maakt hoe ongelukkiger diegene wordt. Bereidheid te accepteren dat het leven niet altijd over rozen gaat geeft dan veel meer rust en een betere kwaliteit van leven. Dit is geen makkelijke boodschap, maar we merken wel dat het bij heel veel mensen een belangrijke bijdrage levert aan een prettiger en zinvoller leven.

ADHD bij volwassenen

AD(H)D bij volwassenen bestaat in twee vormen. ADHD waarbij de hyperactiviteit vooral voorop staat (bij volwassenen gaat het dan vaak om innerlijke onrust naast onrust in woord en gebaar). Bij ADD gaat het vooral om moeite om de aandacht ergens bij te houden (snel afgeleid zijn). Op school waren dat met name de “dromers” die vaak naar buiten zaten te kijken. AD(H)D bij volwassenen mag alleen worden vastgesteld als er een redelijk vermoeden is dat iemand het ook al als kind had. Daarom wordt er bij het vaststellen van AD(H)D bij volwassen indien mogelijk ook één van de ouders betrokken. Eerste keuze bij AD(H)D is vaak nog medicatie. Wel zie je toenemend dat mensen het niet altijd gebruiken (bijvoorbeeld in een vakantie niet). Naast medicatie zijn structuur en planning ook heel belangrijk.

Autismespectrum stoornissen bij volwassenen

Autisme is een zeer gecompliceerd beeld dat in verschillende vormen voorkomt. Daarom wordt er ook gesproken van autismespectrumstoornissen (ASS). Algemeen wordt aangenomen dat ASS aangeboren is. Belangrijkste kenmerken zijn: problemen in de interactie en communicatie met anderen, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten en problemen met het verwerken van informatie. Vaak lukt het niet goed contact te leggen met anderen en/of iemand te begrijpen. Ook kan het gebeuren dat iemand met ASS geobsedeerd met iets bezig is of grote moeite heeft met veranderingen. Zaken worden vaak heel gedetailleerd waargenomen. Het zien van het grote geheel is dan vaak niet mogelijk.

Chronische pijn/ Onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Veel mensen hebben last van chronische pijn en/of lichamelijk onvoldoende lichamelijke klachten. In beide gevallen is een medische behandeling momenteel niet mogelijk. Hoe vervelend ook, dan is het zaak om op een andere manier met de klachten te leren omgaan. Het EMC biedt een programma waarin huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen samenwerken. Hierbij kijken we vooral naar de gevolgen die de klachten voor u hebben en hoe u daar anders mee om zou kunnen gaan. Doel is dan om uw kwaliteit van leven te verbeteren en somberheid en angst, klachten die vaak gepaard gaan met lichamelijke klachten, te verminderen.

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een heftige emotionele reactie oproept.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een behandeling die ingezet kan worden wanneer er sprake is van een depressie. IPT gaat er vanuit dat een depressie ontstaat of in stand blijft door veranderingen in sociale relaties. Tijdens de behandeling wordt er aandacht besteed aan hoe de relaties met belangrijke anderen verlopen en welke veranderingen en/of moeilijkheden hierin zijn gaan spelen in de aanloop naar depressieve klachten.

Er zijn vier aandachtsgebieden binnen de IPT: Rouw, na het verlies van een dierbare. Rolverandering, na een belangrijke overgang in uw leven, zoals bijvoorbeeld de geboorte van een kind of stoppen met werken. Rolconflict, bij een conflict met een belangrijk iemand. En tot slot Tekort in persoonlijke contacten, waarbij een iemand moeite heeft met het aangaan of vasthouden van sociale relaties.

Mindfulness

Mindfulness is het bewust aandacht geven, op een niet-oordelende manier, aan dit moment. Dus het ‘nu’ volledig bewust ervaren en alle aandacht schenken. Het tegenovergestelde van mindfulness ervaren we in momenten dat we in gedachten verzonken zijn, we ons niet bewust zijn van wat we denken, voelen of doen. We reageren dan vanuit de automatische piloot. We brengen allemaal op die manier een groot deel van ons leven op de automatische piloot door. Het nadeel hiervan is dat zo bepaalde reacties ook een gewoonte kunnen worden. Zo kan een keten van gedachten en gevoelens steeds weer opnieuw terugkomen en een patroon worden (bijvoorbeeld bepaalde herinneringen die steeds weer terugkomen, of de geest die automatisch gaat piekeren als er zich een stressvolle situatie voordoet). Soms fungeert de automatische piloot ook als afleiding, als er emoties zijn die we (onbewust) proberen te vermijden. Mindfulness begint met de erkenning dat we geneigd zijn dingen op de automatische piloot te doen. Door vaker je aandacht te sturen leer je om afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je traint je vermogen om je bewust te zijn van wat er hier en nu omgaat in en buiten jezelf. En zo ontstaat ruimte om keuzes te maken, om dingen anders aan te pakken.

Mindfulness wordt gegeven in een 9-weekse groepstraining. Maar kan ook in een individuele behandeling als onderdeel van het behandelplan toegevoegd worden.

Schematherapie

Schematherapie is een therapievorm die wordt ingezet als er sprake is van hardnekkige patronen waar iemand keer op keer in terecht komt. Een schema kunt u zien als een verzameling gedachten, overtuigingen en gevoelens, het is als het ware de bril waarmee u naar uzelf, anderen en de wereld om u heen kijkt. Schema’s worden gevormd in uw kindertijd en kunnen er in uw volwassen leven voor zorgen dat u vaak in dezelfde patronen terecht komt die u moeilijk kunt doorbreken. In bepaalde situaties kunnen een aantal schema’s tegelijk opspelen waardoor u in een onaangename gemoedstoestand (modus) terecht komt en overspoeld wordt door heftige emoties of problemen in het contact met anderen ervaart. Schematherapie kan dan uitkomst bieden. Het doel van schematherapie is dat u uw gezonde kant verder ontwikkelt. Als die gezonde kant voldoende ontwikkeld is, kunt u emoties toelaten zonder er door overspoeld te raken. U krijgt beter inzicht in uw behoeftes en kunt daar ook beter voor opkomen. U herkent wanneer schema’s actief zijn en wanneer u in een bepaalde modus schiet. U kunt er dan voor kiezen om ander gedrag te laten zien dan waar de schema’s en modi u toe aanzetten.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een therapievorm waarbij de problemen of klachten die u ervaart worden bekeken in een bredere samenhang met ‘het systeem’. Met het systeem wordt iedereen bedoeld die een belangrijk onderdeel uitmaakt van de leefwereld van u. Dit is vaak de partner, familie of het gezin. Maar het kan ook gaan om vrienden of de werkomgeving. De behandeling richt zich op het inzicht krijgen op de interactie van u en uw ‘systeem’ en de manier waarop dit samenhangt met de aanmeldklacht. Vaak worden belangrijke personen betrokken bij de behandeling.

Relatietherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij beide partners vanaf het begin bij de gesprekken aanwezig zijn. Bij aanmelding is al duidelijk dat er sprake is van een relationeel probleem in het systeem. Er wordt met elkaar gezocht naar een betere omgang met elkaar en manieren om problemen op te lossen, of er beter mee om te gaan.

KWALITEIT EN KLANTTEVREDENHEID
psych-LVVP-visitatielogo 300